tiistaina, toukokuuta 29, 2012

CHISU raportti


Tiivistelmä Oulusta

CHISU tutkimusraportti kuvaa vuosina 2009–2010 toteutetun projektin toiminnan tulokset. CHISU -hankkeen päätavoitteena oli kartoittaa kansainvälistymisprosessiin liittyvät kriittiset kehittämiskohdat ja etsiä ne askeleet joiden avulla Oulun alueen yritykset voivat kehittyä kansainvälistymisen polulla ja hyötyä Kiinan markkinoista.

Hankkeen keskeisinä tehtävinä selvitettiin yritysten kansainvälistymisprosessin kriittiset kehittämiskohteet, analysoitiin Kiinan liiketoimintaympäristön tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia, kartoitettiin Kiinan markkinoille suuntautuvien pk-yritysten tyypilliset kansainvälistymisprosessit ja analysoitiin kansainvälistymisen parhaita käytänteitä.

Hankkeen aikana toteutettiin useita erillistä tutkimusosiota mukaan lukien tapaustutkimuksia, kyselytutkimuksia, ja markkinaselvityksiä.


CHISU organisoi kolme yhteyksien luomiseen ja liiketoiminnan edistämiseen keskittyvää matkaa Kiinaan ja Taiwaniin, joihin osallistui useita pohjois-suomalaisia pk-yrityksiä. 

Näihin matkoihin liittyen kustannettiin Oulun seudun yrityselämää esittelevän käsikirjan Kiinan kielellä. CHISU organisoi lisäksi valmentavia kulttuuri ja kielikoulutuksia Oulun seudun yrityksille. Hanke kutsui koolle neljä kansallista seminaaria ja osallistui aihetta käsitteleviin seminaareihin.

CHISU -hankkeen aikana kartoitettiin kansainvälistymisprosessiin liittyvät kriittiset kehittämiskohdat ja kuvattiin ne askeleet joiden avulla Oulun alueen yritykset voivat kehittyä kansainvälistymisen polulla ja hyötyä Kiinan markkinoista.

Hankkeen tuloksena syntyi yli kaksikymmentä julkaisua pitäen sisällään referoituja tieteellisiä artikkeleita ja konferenssijulkaisuja, tutkimusraportteja, diplomitöitä, kandidaatintöitä ja erikoistöitä.

Hanke organisoi useita seminaareja ja koulutuksia. Kiinaan suuntautuvan liiketoiminnan edistämisen kannalta merkittävin tulos on hankkeen aikana luotu pk-yritysten kansainvälistymistä tukeva toimintamalli – keskeinen tulos on myös hankkeen aikana luotu yhteistyöverkosto ja siihen liittyvä EU-PIC yhteistyösopimus.

Tuloksena syntynyttä toimintamallia ja yhteistyöverkostoa hyödyntäen on mahdollista saada aikaan kestäviä tuloksia myös jatkossa.

Julkaistu 13.05.2011

Ei kommentteja: